zondag 29 augustus 2010

Knotwilg

De knotwilg is een bekende boom op het Zeeuwse- en Vlaamse platteland. Deze vond ik in de buurt van het stadje Damme gelegen tussen Brugge en Sluis ( Zeeuws-Vlaanderen). In het Westvlaams noemen ze een knotwilg ook wel Boloard of Bolloard. De tekst hieronder is een omschrijving in het Westvlaams dialect. ( Damme - West-Vlaanderen) ( april 2010)

Ne boloard of bolloard es ne bôom woavan de kruune tegoare mê oale zytakkn wierd ofgesneen. Dad es ne kuunst dad em nie vôor oalle bôomn lêend. De mêeste bôomn kunn doar zelfs in't gehêele nie teegn en kerveern noa'n poar joar.
De mêeste boloards zyn wilgn dan oal de kantn van'n erf stoan om in de plekke van'n ofspanninge de zykantn te markeern. Oewel dat da gebruuk serieus es ofgenoomn, zie je ip den buutn nog oassan veldn woa dan't er e poar boloards stoan. De dee stoan mêestoal langs den dyk.
Wilgn zyn vrêe toaie bôomn en juuste doarom zyn ze zô goed om der boloards van te moakn. Ge kud soms ervn zien woa dan ze van de ofgezoagde takkn (têenn) van de kruune 'n ofspanninge moakn. Ge meugt gerust zyn dan't er doar e poar stoakn van goan begunn schietn en uutgroein noa boloards (oan ze ze loatn stoan en ôok beweirkn).
(
Wikipedia - den vryen encyclopedie)

The pollard willow is a well known tree in the countryside. This ones was found near the Flemmish town Damme between Bruges and Sluis in Zeeuws Vlaanderen ( Nederland). In Flemmish, a dialect related to Zeeuwsvlaams , the local language in Zeeuws-Vlaanderen, a pollard wilow is called a Boloard or Bolloard. The text above is a descrition in the Flemmish dialect about the pollard willow.( Damme - West-Vlaanderen) ( April 2010)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten